عدد های سه رقمی فیلم های تدریس ریاضی دوم دبستان فصل چهارم

آمادگی برای جمع و تفریق قسمت سوم

                          

 آمادگی برای جمع و تفریق قسمت اول                                        آمادگی برای جمع و تفریق قسمت دوم

                         

عدد های سه رقمی تقریبی قسمت اول                                      عدد های سه رقمی تقریبی قسمت دوم

                           

حذف حالت های نامطلوب قسمت اول                                             حذف حالت های نامطلوب قسمت دوم

                           

معرفی عدد های سه رقمی قسمت دوم                                                                     حل مسئله

                           

شمارش عدد های سه رقمی                                                   معرفی عدد های سه رقمی قسمت اول

                           

معرفی پول قسمت دوم                                                           معرفی پول قسمت سوم

                           

معرفی عدد صد                                                               معرفی پول قسمت اول

↓اشکال هندسی فیلم های تدریس ریاضی دوم دبستان فصل سوم

 

                           

مفهوم نیم در ساعت                                                                مفهوم ربع در ساعت

                           

بازی تقارن                                                                                 تقارن اشکال هندسی

                           

تقارن ادامه                                                                                   مرور فصل سوم

 

                           

تقارن قسمت اول                                                                  تقارن قسمت دوم

                           

   اشکال هندسی                                                                 روابط بین شکل ها    

 

جمع و تفریق اعداد دو رقمی فیلم های تدریس ریاضی دوم دبستان فصل دوم↓ 

                     

  تقریب.

                           

جمع و تفریق دو عدد دورقمی ادامه .                                                                         مرور فصل دوم.

                           

 جمع و تفریق دو عدد دو رقمی قسمت اول.                                    جمع و تفریق دو عدد دو رقمی قسمت دوم.

                           

 فصل دوم جمع و تفریق قسمت دوم .                                                        حل مسئله و الگو سازی.

                           

ابزار کمک آموزشی ( دسته های ده تایی و یکی )                                              جمع و تفریق قسمت اول.

                           

.جمع و تفریق ده تایی قسمت اول.                                                  .جمع و تفریق ده تایی قسمت دوم.

عدد و رقم فیلم های تدریس ریاضی دوم دبستان  فصل اول  ↓ 

 

مرور فصل اول.

                           

شمارش چند تا جند تا قسمت اول .                                                شمارش چند تا چند تا قسمت دوم.

                           

جمع و تفریق قسمت اول .                                                               جمع و تفریق قسمت دوم.

                           

آموزش جدول شگفت انگیز.                                                              حل مسئله و رسم شکل.

                           

 فصل اول عدد و رقم .                                                                       دسته های ده تایی و یکی .

بازگشت به خانه

کانال آپارات همگام با دوم دبستان