فیلم های تدریس کتاب علوم دوم دبستان .

                           
اگر تمام شود قسمت سوم                                                                       بسازیم و لذت ببریم

                             

اگر تمام شود قسمت اول                                                            اگر تمام شود قسمت دوم

                             

پیام رمز را پیدا کن 2 قسمت اول                                                  پیام رمز را پیدا کن 2 قسمت دوم

                               

ساخت فرفره                                                                         پیام رمز را پیدا کن 1

                             

زندگی ما و گردش زمین 2 قسمت اول                                            زندگی ما و گردش زمین 2 قسمت دوم

                             

زندگی ما و گردش زمین 1 قسمت اول                                            زندگی ما و گردش زمین 1 قسمت دوم

                             

آب سالم                                                                                آزمایش  ( تقویت حس شنوایی )

                             

زنگ علوم                                                                           هوای سالم

بازگشت به خانه

کانال آپارات همگام با دوم دبستان