تدریس کتاب قرآن دوم دبستان

.درس هشتم جلسه سوم و چهارم

                       

.درس هفتم جلسه سوم و چهارم                                                      .درس هشتم جلسه اول و دوم

                       

.درس ششم جلسه سوم و چهارم                                             . درس هفتم جلسه اول و دوم

                       

بادآوری یک                                                                    . درس ششم جلسه اول و دوم

                       

.درس پنجم جلسه اول و دوم                                              . درس پنجم جلسه سوم و چهارم

                       

.درس چهارم جلسه اول و دوم                                              .درس چهارم جلسه سوم و چهارم

                        .

.درس سوم جلسه اول و دوم                                                  . درس سوم جلسه سوم و چهارم

                       

.درس دوم جلسه سوم                                                       . درس دوم جلسه چهارم

                       

.درس دوم جلسه اول                                                            . درس دوم جلسه دوم
                       
.درس اول جلسه سوم                                                    . درس اول جلسه چهارم

                       

.درس اول جلسه اول                                                     . درس اول جلسه دوم

بازگشت به خانه

کانال آپارات همگام با دوم دبستان